Eklentiden model kaldırma

Konu

#1
Marsmellow ve burnoutu kaldırabilirmisiniz bir de yapılabiliyorsa 1 level bile 125 hp ile başlıyor onu 100 hp yapabilirseniz sevinirim
.rar XP_System.rar (Dosya Boyutu: 3,28 KB | İndirme Sayısı: 1)
#2
Kod:
#include <amxmodx>
#include <nvault>
#include <reapi>

#define PLUGIN "XP_System"
#define VERSION "3.0"
#define AUTHOR "By.KinG"

#define MAX_LEVEL 50
#define MAX_XP 100000000

new const TAG[] = "Karayel GaminG";
new const KISATAG[] = "KG";

new const LevelUp_Sound[] = "pro/effects/LeveL_Up.wav";

new Xp[33];
new MaxXp[33];
new Level[33];

new Kill_XP;
new HS_Kill_XP;
new Knife_Kill_XP;
new HS_Knife_Kill_XP;
new Grenade_Kill_XP;

new Level_HP_On;
new Level_HP_Inc;

new Level_Armor_On;
new Level_Armor_Inc;

new XP_Inc;
new MaxXP_FirstLevel;new VaultName;
new SyncHudObject;

public plugin_init()
{
    register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR);
    
    register_clcmd("say /level", "LeveLMenu");

    register_event("CurWeapon", "Event_Change_Weapon", "be", "1=1");
    RegisterHookChain(RG_CBasePlayer_Killed, "CBasePlayer_Killed", .post = true);
    RegisterHookChain(RG_CBasePlayer_Spawn, "CBasePlayer_Spawn", .post = true);
    
    Kill_XP = register_cvar("XP_Kill", "100");
    HS_Kill_XP = register_cvar("XP_Kill_HS", "250");
    Knife_Kill_XP = register_cvar("XP_Kill_Knife", "250");
    HS_Knife_Kill_XP = register_cvar("XP_Kill_Knife_HS", "500");
    Grenade_Kill_XP = register_cvar("XP_Kill_Grenade", "500");
    
    Level_HP_On = register_cvar("XP_LeveL_HP", "1");
    Level_HP_Inc = register_cvar("XP_LeveL_HP_Inc", "1");
    
    Level_Armor_On = register_cvar("XP_LeveL_AP", "1");
    Level_Armor_Inc = register_cvar("XP_LeveL_AP_Inc", "0.5");
    
    XP_Inc = register_cvar("XP_Inc", "2.0");
    MaxXP_FirstLevel = register_cvar("XP_First_Max_XP", "1");
    
    SyncHudObject = CreateHudSyncObj();
}

public plugin_precache()
{
    precache_sound(LevelUp_Sound);
}

public plugin_cfg()
{
    VaultName = nvault_open("XP_Level");
}

public plugin_end()
{
    nvault_close(VaultName);
}

public plugin_natives()
{
    register_native("Xp_ID", "Get_User_XP", 1);
    register_native("Level_ID", "Get_User_Level", 1);
    register_native("MaxXp_ID", "Get_User_MaxXp", 1);
}

public Get_User_XP(id)
{
    return Xp[id];
}

public Get_User_Level(id)
{
    return Level[id];
}

public Get_User_MaxXp(id)
{
    return MaxXp[id];
}

public client_putinserver(id)
{

    
    new Auth_ID[33], Text[64], Xp_ID[64];
    get_user_authid(id, Auth_ID, 32);
    formatex(Text, 63, "%s", Auth_ID);
    formatex(Xp_ID, 63, "%i#%i#%i", Xp[id], Level[id], MaxXp[id]);
    nvault_get(VaultName, Text, Xp_ID, 63);
    
    replace_all(Xp_ID, 255, "#", " ");
    
    new Player_XP[33], Player_Level[33], Player_MaxXp[33];
    parse(Xp_ID, Player_XP, 32, Player_Level, 32, Player_MaxXp, 32);
    
    Xp[id] = str_to_num(Player_XP);
    Level[id] = str_to_num(Player_Level);
    MaxXp[id] = str_to_num(Player_MaxXp);
    
    set_task(1.0, "Check_MaxXP", id);
}

public client_disconnected(id)
{
    remove_task(id);
}

public Set_Xp(id)
{
    new Auth_ID[33], Text[64], Xp_ID[64];
    get_user_authid(id, Auth_ID, 32);
    
    if (Level[id] > MAX_LEVEL)
    {
        Level[id] = MAX_LEVEL;
    }
    
    if (Xp[id] > MAX_XP)
    {
        Xp[id] = MAX_XP;
    }
    
    formatex(Text, 63, "%s", Auth_ID);
    formatex(Xp_ID, 63, "%i#%i#%i", Xp[id], Level[id], MaxXp[id]);
    nvault_set(VaultName, Text, Xp_ID);
}

public Check_Max_Level(id)
{
    if(!is_user_connected(id))
    {
        return PLUGIN_CONTINUE;
    }

    if(Xp[id] >= MaxXp[id])
    {
        new Name[33];
        get_user_name(id, Name, 32);
        
        Level[id]++;
        MaxXp[id] = floatround(float(MaxXp[id]) * get_pcvar_float(XP_Inc));
        
        Renkli_Yazi(0, "^1[^3%s^1] ^1[^3%s^1] Adli Oyuncu^3 %d ^4Levele Ulasti", TAG, Name, Level[id]);
        
        Set_Xp(id);
        
        message_begin(MSG_ONE, get_user_msgid("ScreenFade"), {0,0,0}, id);
        write_short(4096*2);
        write_short(4096*5);
        write_short(0x0001);
        write_byte(random(256));
        write_byte(random(256));
        write_byte(random(256));
        write_byte(150);
        message_end();
        
        Check_Max_Level(id);
    }
    
    return PLUGIN_CONTINUE;
}

public Check_MaxXP(id)
{
    new MaxXP_ID = MaxXp[id];
    
    new Max_XP_ID = get_pcvar_num(MaxXP_FirstLevel);
    
    for (new i = 1; i <= Level[id]; i++)
    {
        Max_XP_ID = floatround(float(Max_XP_ID) * get_pcvar_float(XP_Inc));
    }
    
    if (MaxXP_ID != Max_XP_ID)
    {
        MaxXp[id] = Max_XP_ID;
    }
}


public LeveLMenu(id)
{
    static Item[128];
    
    formatex(Item, charsmax(Item), "\d[\r%s\d] \w| \yLeveL Menu", TAG);
    new Menu = menu_create(Item, "LeveLMenu_Handler");
    
    formatex(Item, charsmax(Item), "\d[\r%s\d] \w| \yPlayer LeveL", KISATAG);
    menu_additem(Menu, Item, "1");

    
    menu_setprop(Menu, MPROP_BACKNAME, "\wGeri");
    menu_setprop(Menu, MPROP_NEXTNAME, "\wIleri");
    menu_setprop(Menu, MPROP_EXITNAME, "\wCikis");
    menu_display(id, Menu, 0);
}

public LeveLMenu_Handler(id, Menu, Item)
{
    if(Item == MENU_EXIT)
    {
        menu_destroy(Menu);
        return PLUGIN_HANDLED;
    }
    
    new Data[6], Name[64];
    new Access, CallBack;
    menu_item_getinfo(Menu, Item, Access, Data, 5, Name, 63, CallBack);
    
    new Key = str_to_num(Data);
    
    switch(Key)
    {
        case 1 :
        {
            LevelleriGosterMenu(id);
        }

    }
    return PLUGIN_HANDLED;
}

public LevelleriGosterMenu(id)
{
    static Item[128];
    
    formatex(Item, charsmax(Item), "\d[\r%s\d] \w| \yServerdeki Oyuncularin Levelleri", TAG);
    new Menu = menu_create(Item, "LevelleriGosterMenu_Handler");
    
    new Players[32], NumAll, New_ID, Str[6], Name[33];
    get_players(Players, NumAll);
    
    for(new i; i < NumAll; i++)
    {
        New_ID = Players[i];
        
        if(is_user_bot(New_ID) || is_user_hltv(New_ID)) continue;
        
        get_user_name(New_ID, Name, 32);
        num_to_str(New_ID, Str, 5);
        formatex(Item, charsmax(Item), "\d[\r%s\d] \w| \d[\r%d LeveL\d]", Name, Level[New_ID]);
        menu_additem(Menu, Item, Str);
    }
    
    menu_setprop(Menu, MPROP_BACKNAME, "\wGeri");
    menu_setprop(Menu, MPROP_NEXTNAME, "\wIleri");
    menu_setprop(Menu, MPROP_EXITNAME, "\wCikis");
    menu_display(id, Menu, 0);
}

public LevelleriGosterMenu_Handler(id, Menu, Item)
{
    if(Item == MENU_EXIT)
    {
        menu_destroy(Menu);
        return PLUGIN_HANDLED;
    }
    
    new Data[6], Name[64];
    new Access, CallBack;
    menu_item_getinfo(Menu, Item, Access, Data, 5, Name, 63, CallBack);
    
    new Key = str_to_num(Data);
    
    switch(Key)
    {
        default :
        {
            LeveLMenu(id);
        }
    }
    return PLUGIN_HANDLED;
}


public CBasePlayer_Killed(Victim, Killer)
{
    if(Victim == Killer || !is_user_connected(Killer))
    {
        return HC_CONTINUE;
    }
        
    switch(get_user_weapon(Killer))
    {
        case CSW_KNIFE :
        {
            switch(get_member(Victim, m_bHeadshotKilled))
            {
                case true :
                {
                    if(get_user_flags(Killer) & ADMIN_VOTE)
                    {
                        Xp[Killer] += (get_pcvar_num(HS_Knife_Kill_XP) * 2);
                        set_hudmessage(255, 255, 255, -1.0, 0.40, 1, 3.0, 10.0);
                        ShowSyncHudMsg(Killer, SyncHudObject, "[ - %d XP Kazandin - ]", (get_pcvar_num(HS_Knife_Kill_XP) * 2));
                    }
                    else
                    {
                        Xp[Killer] += get_pcvar_num(HS_Knife_Kill_XP);
                        set_hudmessage(255, 255, 255, -1.0, 0.40, 1, 3.0, 10.0);
                        ShowSyncHudMsg(Killer, SyncHudObject, "[ - %d XP Kazandin - ]", get_pcvar_num(HS_Knife_Kill_XP));
                    }
                }
                case false :
                {
                    if(get_user_flags(Killer) & ADMIN_VOTE)
                    {
                        Xp[Killer] += (get_pcvar_num(Knife_Kill_XP) * 2);
                        set_hudmessage(255, 255, 255, -1.0, 0.40, 1, 3.0, 10.0);
                        ShowSyncHudMsg(Killer, SyncHudObject, "[ - %d XP Kazandin - ]", (get_pcvar_num(Knife_Kill_XP) * 2));
                    }
                    else
                    {
                        Xp[Killer] += get_pcvar_num(Knife_Kill_XP);
                        set_hudmessage(255, 255, 255, -1.0, 0.40, 1, 3.0, 10.0);
                        ShowSyncHudMsg(Killer, SyncHudObject, "[ - %d XP Kazandin - ]", get_pcvar_num(Knife_Kill_XP));
                    }
                }
            }
        }
        case CSW_HEGRENADE :
        {
            if(get_user_flags(Killer) & ADMIN_VOTE)
            {
                Xp[Killer] += (get_pcvar_num(Grenade_Kill_XP) * 2);
                set_hudmessage(255, 255, 255, -1.0, 0.40, 1, 3.0, 10.0);
                ShowSyncHudMsg(Killer, SyncHudObject, "[ - %d XP Kazandin - ]", (get_pcvar_num(Grenade_Kill_XP) * 2));
            }
            else
            {
                Xp[Killer] += get_pcvar_num(Grenade_Kill_XP);
                set_hudmessage(255, 255, 255, -1.0, 0.40, 1, 3.0, 10.0);
                ShowSyncHudMsg(Killer, SyncHudObject, "[ - %d XP Kazandin - ]", get_pcvar_num(Grenade_Kill_XP));
            }
        }
        default :
        {
            switch(get_member(Victim, m_bHeadshotKilled))
            {
                case true :
                {
                    if(get_user_flags(Killer) & ADMIN_VOTE)
                    {
                        Xp[Killer] += (get_pcvar_num(HS_Kill_XP) * 2);
                        set_hudmessage(255, 255, 255, -1.0, 0.40, 1, 3.0, 10.0);
                        ShowSyncHudMsg(Killer, SyncHudObject, "[ - %d XP Kazandin - ]", (get_pcvar_num(HS_Kill_XP) * 2));
                    }
                    else
                    {
                        Xp[Killer] += get_pcvar_num(HS_Kill_XP);
                        set_hudmessage(255, 255, 255, -1.0, 0.40, 1, 3.0, 10.0);
                        ShowSyncHudMsg(Killer, SyncHudObject, "[ - %d XP Kazandin - ]", get_pcvar_num(HS_Kill_XP));
                    }
                }
                case false :
                {
                    if(get_user_flags(Killer) & ADMIN_VOTE)
                    {
                        Xp[Killer] += (get_pcvar_num(Kill_XP) * 2);
                        set_hudmessage(255, 255, 255, -1.0, 0.40, 1, 3.0, 10.0);
                        ShowSyncHudMsg(Killer, SyncHudObject, "[ - %d XP Kazandin - ]", (get_pcvar_num(Kill_XP) * 2));
                    }
                    else
                    {
                        Xp[Killer] += get_pcvar_num(Kill_XP);
                        set_hudmessage(255, 255, 255, -1.0, 0.40, 1, 3.0, 10.0);
                        ShowSyncHudMsg(Killer, SyncHudObject, "[ - %d XP Kazandin - ]", get_pcvar_num(Kill_XP));
                    }
                }
            }
        }
    }
    
    Set_Xp(Killer);
    Check_Max_Level(Killer);
    
    return HC_CONTINUE;
}

public CBasePlayer_Spawn(id)
{
        switch(get_pcvar_num(Level_HP_On))
    {
        case 1 :
        {
            set_entvar(id, var_health, Float: get_entvar(id, var_health) + floatround(float(Level[id]) * get_pcvar_float(Level_HP_Inc)));
        }
    }
    
    switch(get_pcvar_num(Level_Armor_On))
    {
        case 1 :
        {
            set_entvar(id, var_armorvalue, Float: get_entvar(id, var_armorvalue) + floatround(float(Level[id]) * get_pcvar_float(Level_Armor_Inc)));
        }
    }
    
    
    return PLUGIN_CONTINUE;
}

stock Renkli_Yazi(const ID, const InPut[], any:...)
{
    new Count = 1, Players[32];
    static Message[191];
    vformat(Message, 190, InPut, 3);
    
    /* ^1 | ^x01 --> Default - Yellow - Sarı */
    /* ^4 | ^x04 --> Green - YeÅŸil */
    /* ^3 | ^x03 --> Team Color - Takım Rengi */
    
    /* Team Color ==> T Takımında Kırmızı - CT Takımında Mavi - SPECTATOR Takımında Beyaz */
    
    replace_all(Message, 190, "^1", "^x01");
    replace_all(Message, 190, "^4", "^x04");
    replace_all(Message, 190, "^3", "^x03");
    
    if(ID) Players[0] = ID; else get_players(Players, Count, "ch");
    {
        for(new i = 0; i < Count; i++)
        {
            if(is_user_connected(Players[i]))
            {
                message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, get_user_msgid("SayText"), _, Players[i]);
                write_byte(Players[i]);
                write_string(Message);
                message_end();
            }
        }
    }
}

reCs:Go Rank Menu (%50)
#3
Denicem birazdan teşekkürler

tekrardan teşekkür ederim.Konu çözülmüştür.
Son Düzenleme: 02-11-2020, 14:32, Düzenleyen: Efe*.
#4
Bunlar Basit Bi İşlem Yavastan Kendinizide Ogrenmeye Baslaya Bilirisiniz

@By.KinG
Discord Sunucum: YeniLink
#5
Konunuz "Çözülmüş İsteklere" taşınmıştır.
Harcadığın zaman kadar değil, sarf ettiğin çaba kadar yükselirsin.

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task
Kayıt Ol
Discord Adresimize Katılın